இருமொழிக் கல்வி முத்திரை

இருமொழிக் கல்வி முத்திரை என்பது இரு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மொழிகளில் தேர்ச்சி பெற்ற மாணவர்களுக்கு, அவர்களது மாநிலக் கல்வித்துறை வழங்கும் முத்திரை ஆகும். மேலும் அறிய மற்றும் பயிற்சி வகுப்புக்குப் பதிவிட இங்கு சொடுக்கவும்.

கற்றலுக்குத் தேவையான மென்பொருட்களை ( Required Softwares ) பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கு சொடுக்கவும்.

இருமொழி அறிவுக் கல்வி

ஆரம்ப நிலை — I

ஆரம்ப நிலை — I

ஆரம்ப நிலை — II

ஆரம்ப நிலை — II

இடை நிலை — I

இடை நிலை — I

இடை நிலை — II

இடை நிலை — II

உயர் நிலை — I

உயர் நிலை — I

உயர் நிலை — II

உயர் நிலை — II

வல்லுநர் நிலை — I

வல்லுநர் நிலை — I

வல்லுநர் நிலை — II

வல்லுநர் நிலை — II