உலகத்தமிழ் கல்விக்கழக நேரடி வகுப்புகள்

இணையவழி தமிழ் வகுப்பு ஸ்கைப் ( SKYPE ) என்ற மென்பொருள் வழியாக நடத்தப்படுகின்றது. இது இலவச மென்பொருளாகும். ஆசிரியர்கள் தமிழ் வகுப்பிற்குரிய நேரத்தில் மாணவனை ஸ்கைப் ( SKYPE ) வழியாக அழைப்பார்கள். மாணவன் அழைப்பினை ஏற்காத போது தொலைபேசி, கைபேசி....

மேலும்..!

நிகழ்வுகள்

தமிழ் மொழி உச்சரிப்பு குறித்தான சிறப்புப் பயிற்சி

தமிழ் மொழி உச்சரிப்பு குறித்தான சிறப்புப் பயிற்சி

மேலும்
 • July
 • 21
 • 2013
உலகத்தமிழ்க் கல்விக்கழகம் 6-ம் ஆண்டு துவக்க விழா

உலகத்தமிழ்க் கல்விக்கழகம் 6-ம் ஆண்டு துவக்க விழா

மேலும்
 • June
 • 27
 • 2015
சிறப்பு வகுப்பு: மாணவர்களே ஆசிரியராய்!

சிறப்பு வகுப்பு: மாணவர்களே ஆசிரியராய்!

மேலும்
 • July
 • 13
 • 2016
முத்தமிழ் மன்றத்தில் உலகத்தமிழ்க் கல்விக்கழக மாணவர்

முத்தமிழ் மன்றத்தில் உலகத்தமிழ்க் கல்விக்கழக மாணவர்

மேலும்
 • July
 • 14
 • 2016
உலகத்தமிழ்க் கல்விக்கழகம் 6-ம் ஆண்டு துவக்க விழா

நற்சான்றுகள்

மேலும்..!