தமிழ் கற்க

மெய் எழுத்துக்கள் - Consonants
Tamil LettersPronunciationAudio Pronunciation
க் ik
ங் ing
ச் ich
ஞ் inj
ட் iT
ண் iN
த் ith
ந் indh
ப் ip
ம் im
ய் ei
ர் ir
ல் il
வ் iV
ழ் lzh
ள் iLL
ற் irr
ன் in