ஒரு மாதக்கட்டணம் - விபரங்கள்

நேரடி இணையவழி தமிழ் வகுப்பில் பங்கேற்க ஒரு குழந்தையின் ஒரு மாதக்கட்டணம் - USD($) 30 மட்டுமே. இந்த முறையில் ஒவ்வொரு மாதமும் தமிழ் வகுப்பிற்கான கட்டணம் செலுத்தவேண்டியிருக்கும். ஒரு மாதக்கட்டணத்தை செலுத்த இங்கே சொடுக்கவும்.

Pay the Monthly Fee Click here.

பிற கட்டணங்கள் (OTHER VALUES)

Fee Customization [In - USD($)]

Fee Customization [In - SGD($)]

மேலும் விபரங்கள் அறிய எங்களை தொடர்பு கொள்க.

இணைய வழி தமிழ் வகுப்பிற்கான கட்டண விபரங்கள்

வ.எண் வகுப்பு வகைகள் மாணவர் வகைகள் கட்டண வகைகள்
மாதக் கட்டணம் வருடக் கட்டணம்
USD ( ) USD ( )
1. 1 வகுப்பு / வாரம் 1 மாணவர் / வீடு 30 300
2. 1 வகுப்பு / வாரம் 2 மாணவர்கள் / வீடு 50 500
3. 1 வகுப்பு / வாரம் 3 மாணவர்கள் / வீடு 75 750
4. 2 வகுப்புகள் / வாரம் 1 மாணவர் / வீடு 50 500
5. 2 வகுப்புகள் / வாரம் 2 மாணவர்கள் / வீடு 100 1000
6. 2 வகுப்புகள் / வாரம் 3 மாணவர்கள் / வீடு 150 1500
7. 3 வகுப்புகள் / வாரம் 1 மாணவர் / வீடு 75 750
8. 3 வகுப்புகள் / வாரம் 2 மாணவர்கள் / வீடு 150 1500
9. 3 வகுப்புகள் / வாரம் 3 மாணவர்கள் / வீடு 225 2250
10. 4 வகுப்புகள் / வாரம் 1 மாணவர் / வீடு 100 1000
11. 4 வகுப்புகள் / வாரம் 2 மாணவர்கள் / வீடு 200 2000
12. 4 வகுப்புகள் / வாரம் 3 மாணவர்கள் / வீடு 300 3000

Available Payment Methods